תנאי שימוש

שוק סיטוני לישראל

תנאים כלליים לשימוש באתר ומדיניות פרטיות חברת שוק סיטוני לישראל בע"מ (להלן: "החברה"), מציעה את השימוש באתר אינטרנט זה, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

 

1. כללי

 • אנא קרא בעיון עמוד זה בדבר "תנאי השימוש" בטרם תעשה שימוש כלשהו באתר. תנאי השימוש המפורטים כאן מסדירים את היחסים בין המשתמש באתר לבין החברה. עצם כניסתך לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקשת להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.
 • האתר מספק מידע אודות פעילותה של החברה ומכרזים המוצעים על ידה.
 • תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
 • המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר מבקר באתר, מקבל מידע ו/או שירות המפורסם באתר ו/או פועל לפיו, באופן ישיר או בעקיפין.
 • חלק מהפעולות באתר יכול שיהיו כפופות לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן.
 • תנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת עת על ידי החברה, ללא מתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. היה ויוחלט על שינוי הוראות תנאים אלו, יחייב הנוסח המעודכן החל ממועד פרסומו באתר.

2. השימוש באתר

 • השימוש באתר נועד לספק לציבור הרחב ולקהלי יעד שונים (כגון: צרכנים, משווקים, קמעונאים, סיטונאים, חקלאים וכו') מידע אודות פעילות החברה, מידע בדבר מכרזים המוצעים על-ידי החברה ותנאיהם.
 • אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, אלא בכפוף לאישור החברה מראש ובכתב.
 • אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים וכו').
 • בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי שימוש אלו, ו/או לפי הוראות החוק, ו/או אשר לפי שיקול דעתה של החברה הינו שימוש פוגעני או בלתי ראוי ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות החברה ו/או למשתמשים אחרים, או שקיים חשד סביר כי המשתמש פועל כאמור, רשאית החברה למנוע מהמשתמש את השימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע למשתמש על כך מראש.
 • אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או שירותים הניתנים במסגרתו בין אם באתר מסגרת (Frame) או בכל דרך אחרת, גלויה או סמויה.
 • אין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על החוק.
 • ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר כמו שהוא (AS IS). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.
 • החברה רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

3. המידע באתר

 • יתכן שחלק מהמידע שבאתר מקורו בצדדים שלישיים. מובן שלחברה ו/או מי מטעמה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו, והאחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.
 • החברה שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת. החברה שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר, כולם או חלקם ו/או לסיים את פעילותו.
 • המידע הכלול באתר נכון למועד פרסומו.

4. רישום לאתר

 • ככלל, השימוש בתכני האתר אינו מותנה ברישום למאגר האתר ו/או ביצירת חשבון משתמש.
 • בעת רישום לשירותים מסוימים באתר, החברה תבקש מהמשתמש מידע הנחוץ לאספקת שירותים אלו. החברה תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה, ומובהר, כי ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל החברה לספק את השירותים. ככל שנדרשים פרטים בעלי אופי אישי, מדיניות הפרטיות של חברה מתוארת להלן בסעיף 6.
 • הרישום לאתר דורש הזנתם של כל שדות החובה, ובכלל זאת דואר אלקטרוני.
 • החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש בדואר אלקטרוני מידע ועדכונים שוטפים. מידע כזה ישלח אל המשתמש רק אם נתן את הסכמתו המפורשת לכך והמשתמש יוכל לחזור בו מהסכמתו בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור.
 • המשתמש מתחייב לספק מידע נכון ומדויק בעת הרישום לאתר. במידה ויתעורר חשד סביר כי המשתמש מסר פרטים אישיים מטעים ו/או לא מלאים, החברה תהיה רשאית לבטל את הרישום. למען הסר ספק, מובהר כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט במקרה זה באמצעים משפטיים כנגד המשתמש בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או לצד שלישי.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע או לבטל בדיעבד את רישומו של המשתמש למאגר.

5. מדיניות פרטיות

 • החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ונוקטת באמצעי אבטחת מידע קפדניים.
 • ידוע למשתמש כי בעת השימוש באתר ייאסף מידע על הדפים, המוצרים, התכנים והמודעות בהם צפה, על משך זמן שהייתו באתר ועל הפעולות שביצע בו. עם זאת המידע אינו מזהה את המשתמש אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית להשתמש במידע שייאסף לצורכי הפקת מידע סטטיסטי וניתוחו. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים מסוג זה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי.
 • המשתמש מצהיר כי ככל שימסור מידע באתר, באופן וולונטרי, בעת יצירת קשר עם החברה או במסגרת הליך הרשמה לשירותים שונים באתר, הרי שהוא נמסר מרצונו החופשי וביוזמתו המלאה ולא חלה עליו חובה שבדין לעשות כן.
 • ידוע למשתמש כי המידע שנמסר על ידו ו/או נאסף לגביו עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה.
 • השימוש במידע שנאסף ישמש את החברה לצורך הפעולות המפורטות להלן: (א) לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתר; (ב) לשפר ולהעשיר את השירותים, הנתונים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר או לבטל תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית; (ג) להתאים את המידע שיוצג למשתמש בעת ביקורו באתר לתחומי ההתעניינות שלו. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה את המשתמש אישית; (ד) לצורך יצירת קשר עם המשתמש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית; (ה) לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה או על פי חוק; (ו) לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו.
 • מבלי לגרוע מזכויות החברה כאמור, החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה להגנת המידע הפרטי שנמסר לה על ידי המשתמש. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש לכל צד שלישי, פרט למקרים המפורטים להלן: (א) במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש; (ב) אם המשתמש יבצע או ינסה לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו; (ג) אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודות המשתמש לצד שלישי; (ד) בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או רכושו של המשתמש או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו; (ה) אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות תקנון זה.
 • בשל אופיו של האתר ולמרות שהחברה תנקוט אמצעים סבירים לאבטחתו, יתכן ויעלה בידי צדדים שלישיים שאינם משתמשים, לחדור לאתר להיחשף למידע שבו ולנקוט פעולות כלשהן. החברה לא תהיה אחראית במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
 • זכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, הוא זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
 • Cookies - אתר זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם המשתמש יבקש להימנע מקבלתם כאמור יוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. על המשתמש להיות מודע לכך כי נטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן ניתן למחוק את קבצי ה- Cookiesבכל רגע מהמחשב.

6. קישורים באתר

 • באתר נכללים קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים. החברה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כהסכמה בחוות דעת או אישור המידע המצוי באתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין החברה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 • כל משתמש אחראי להקפיד לעיין בתקנוני האתרים ובמדיניות הפרטיות המסדירים את תנאי השימוש באותם אתרי צד-שלישי ולהפנות כל השגה על אתרי צד-שלישי אלה אל מנהלי אותם אתרים או מפעיליהם.

7. קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת המידע, התכנים (לרבות בכל הקשור לחברה - תיאורה, אופן פעילותה וכל מידע ו/או נתון רלוונטי אחר בקשר אליה), הנתונים, הפטנטים וסימני המסחר (ובקשות לרישום פטנטים ו/או סימני מסחר), זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של חברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. יודגש כי זכויות הקניין הרוחני של מידע המופץ למשתמש הרשום באתר נותרים רכושה הבלעדי של החברה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונה כלפי החברה.
 • כל זכויות הקניין הרוחני של תכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר על פי הרשאה שניתנה לחברה יהיו שייכות לצד השלישי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, להשתמש או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 • אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר, במידע או בתכנים הכלולים בו, והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות החברה בהם. זאת, אף אם לא מצוין באתר כי החומר המצוי בו מוגן בזכויות יוצרים או רשום כסימן מסחר.
 • כל תשדורת או מידע אשר יעביר המשתמש לאתר, לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, לא תהיינה למשתמש הרשום כל זכויות קנייניות במידע, והחברה תהיה רשאית לעשות בחומר כל שימוש כפי שיראה לה לנכון. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה. הכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

8. אחריות

 • כל התכנים באתר מסופקים "כמות שהם" ("AS IS"). החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים, לשיבושי הגהה, ניסוח וכיו"ב בגין השימוש באתר וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.
 • על אף העדכון השוטף של האתר, יתכן כי המידע המתפרסם באתר יהיה חלקי. לכן, מומלץ למשתמש הרשום, להשיג מידע עצמאית, במקביל לשימוש במידע הנלקח מהאתר.
 • אין בפרסום המידע או התמונות באתר כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על החברה או מי מטעמה בקשר למוצרים, טיבם או התאמתם לצרכי המשתמש או לתיאורם באתר.
 • השימוש באתר ובתכניו, הינו באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי יתכן שהמידע באתר אינו מדויק, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לכל תקלה נזק שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
 • חברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
 • ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן יחד ולחוד: "מחשב אישי"). המשתמש יהא אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליו לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבו האישי.
 • החברה מנהלת ומפעילה את האתר באופן שוטף וללא הפרעות, ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות. המשתמש מודע כי ייתכן ששירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת שיידרש להם, או לא יהיו זמינים בכלל, או שזמינותם תהיה חלקית, מוגבלת או בעייתית, או שהשירותים לא יתפקדו כנדרש ובכלל זה יספקו נתונים שגויים, לא מעודכנים או לא נכונים או שלא יוכלו לספק לו את הנתונים שיבקש או לבצע את הפעולות שירצה לבצע, וכן ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו. החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך ללא קשר לסיבת התקלה, והמשתמש מאשר כי לא תעמוד לו כל טענה כלפי החברה או כלפי כל גורם הקשור לאתר בגין אירוע כאמור ו/או בגין נזק שנגרם לצד שלישי.

9. שיפוי

 • המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלו. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר.

10. שינויים באתר

 • החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

11. שונות

 • החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.
 • על המידע המצוי באתר זה, הגישה של המשתמש אליו, השימוש בו ותנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתנאי שימוש אלו ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי.
 • היה ויתברר כי תנאי מתנאי שימוש אלו בלתי חוקי, בטל, אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתנאי שימוש אלו.
 • אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין החברה לבין המשתמש ו/או לשנותה. המשתמש עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש נוספים בחלקים אחרים של אתר זה. הכללת תנאי כלשהו מתנאי השימוש הנוספים בתנאי שימוש אלה איננה גורעת מהכפפת המשתמש לתנאי שימוש נוספים כאלה.