מכרזים

שוק סיטוני לישראל

מספר מכרז

תאור המכרז

מועד פרסום

מועד סגירה

קבצי המכרז

פרסומים

שוק סיטוני לישראל

דוח כספים ליום 30.6.2018

דוח דירקטוריון תמציתי ליום 30.6.2018

דוח כספי ליום 31.3.2018

דוח דירקטוריון ליום 31.12.2017

דוח כספי ליום 31.12.2017

דין וחשבון שנתי עלפי חוק חופש המידע לשנת 2018

דין וחשבון שנתי עלפי חוק חופש המידע לשנת 2017

דין וחשבון שנתי עלפי חוק חופש המידע לשנת 2016