äùå÷ äñéèåðàé

הדמיות הפרויקט

  • השוק הסיטוני

מכרז B.O.T

במסגרת הקמת השוק שיטת המימון שנבחרה להקמת הפרוייקט הנה מסוג B.O.T (PPP). פרויקט בשיטת ה- B.O.T מתבצע על ידי גוף פרטי, אשר יקבל זיכיון מהמדינה כדי להקים ולהפעיל את השוק הסיטוני לתקופה קצובה. הבעלות נמצאת בידי המדינה אך במשך תקופת הזיכיון, יקבל המפעיל זכות לגבות תשלום ממשתמשי השוק הסיטוני, בהתאם לתנאים האמורים בחוזה וזאת כדי להשיב לעצמו את ההשקעה בבניית השוק ובאחזקתו וכן רווח.

תפקידי החברה בפרוייקט זה

עד פרסום המכרז חברת השוק הסיטוני אחראית על גיבוש התוכנית המקצועית בכלל ועל מיצוב התפיסה התפעולית בפרט, זאת תוך התקשרות עם מיטב היועצים בתחום. לאחר פרסום המכרז תשמש החברה כרשות ממונה ואחראית רגולציה מול הזכיין וזאת תוך ווידוא שהשוק פועל בסטנדרטים מתקדמים אותם הכתיבה המדינה. זאת ועוד, החברה משמשת כגורם מקשר בין הסיטונאים לגורמי הממשלה ואחראית על הפקת לקחים משווקים סיטוניים בעולם. חברת השוק הסיטוני מקדמת חשיבה חדשנית לתפעול השוק ופועלת לגיבוש תפישת אופן איסוף הנתונים ומעבר לטכנולוגיה מתקדמת.

ועדת המכרזים, אשר אחראית על כתיבה ופרסום מכרז ה-B.O.T התחילה את עבודתה בחודש דצמבר 2013. בראש הועדה עומד סגן החשבת הכללית במשרד האוצר, מר יריב נחמה.

חברים בוועדה: משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וחברת השוק הסיטוני. 

הוועדה נדרשת להכריע בסוגיות המרכזיות באשר למכרז ה-B.O.T בכל הקשור לתפיסה התפעוליות, משמעויות הנדסיות, המודל הפיננסי והמסגרת המשפטית.